Juvirak Oy

Soita 0400 601 090

Juvirak Oy:n rekisteriseloste

Tämä on Juvirak Oy:n rekisteriseloste, joka on tarkoitettu rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Rekisteriselostetta voidaan muuttaa tarvittaessa. 

1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Juvirak Oy, Inkerinkatu 2, 15610 LAHTI.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Jukka Virtanen, Inkerinkatu 2, 15610 LAHTI. 
Puh. 0400 601 090. 
Sähköposti: jukka.virtanen(at)juvirak.fi

2. Rekisterin nimi

Juvirak Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Juvirak Oy kerää ja käyttää henkilötietoja 

– Asiakassuhteiden hoitamiseen

– Palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen

– Laskuttamiseen

– Liiketoiminnan analysointiin ja palveluiden kehittämiseen 

– Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen 

– Juvirak Oy:n sekä asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
– henkilön nimi
– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
– yritys / organisaatio ja y-tunnus 
– mahd. www-sivustojen osoitteet
– tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkailta sähköpostitse tai puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Henkilötietojen käsittelyaika

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden voimassaoloajan sekä mitä lakisääteinen velvoite vaatii. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitoaineisto on säilytettävä 10 vuotta. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleville tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan ja varmistamaan henkilötietojen käsittelylle yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen riittävän tietosuojan. 

8. Rekisterin suojaustoimet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Paperilla olevia asiakastietoja säilytetään lukkojen takana. Asiakastietoja on myös sähköisenä, tietokoneella, johon pääsy on vain rekisterin pitäjällä. Tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti: oma käyttäjätunnus, salasanat, luotettava palomuuri, viruksien ja haittaohjelmien torjuntaohjelmat. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, tiedot suojataan palveluntarjoajan taholta asianmukaisesti. 

Juvirak Oy huolehtii, että rekisteriin tallennettuja tietoja, palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Juvirak Oy:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja hän voi vaatia niihin oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Lisäksi rekisteröidyillä on myös oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin. 

Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Juvirak Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Juvirak Oy vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).